ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ В РАЙОННІЙ РАДІ

ПЛАН

заходів щодо запобігання проявам корупції в Решетилівській районній раді на 2020 рік

 

№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1.

Забезпечити неухильне виконання законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про запобігання корупції” інших нормативно-правових актів щодо запобігання проявам корупції

Протягом року

 

Посадові особи виконавчого апарату районної ради

2.

Забезпечувати невідкладний розгляд звернень громадян до районної ради щодо фактів корупції. Здійснювати аналіз звернень та вживати відповідних заходів щодо усунення причин і умов, які сприяють корупційним проявам

Протягом року

Загальний відділ виконавчого апарату районної ради

3.

Забезпечувати безумовне виконання вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” в частині доступу громадськості до ознайомлення з рішеннями районної ради шляхом розміщення зазначених документів на офіційному веб-сайті ради

Протягом року

Загальний відділ та відділ організаційно-правового забезпечення виконавчого апарату районної ради

4.

Вживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів, а у разі виникнення конфлікту інтересів негайно письмово повідомляти безпосереднього керівника

Протягом року

Посадові особи виконавчого апарату райооної ради

5.

Забезпечувати своєчасне вивчення посадовими особами районної ради змін у антикорупційному законодавстві

Протягом року

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

6.

З метою попередження незаконних дій та недопущення проявів корупції проводити з посадовими особами виконавчого апарату районної ради профілактичну антикорупційну роботу у формі співбесід

Протягом року

Голова районної ради, заступник голови районної ради

 

7.

Забезпечити організацію проведення перевірки достовірності відомостей, що подаються посадовими особами органів місцевого самоврядування, а також особами, які претендують на зайняття відповідних посад, щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” 

Протягом року

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

8.

Вжиття заходів щодо безумовного виконання депутатами та працівниками виконавчого апарату районної ради розділу VII Фінансовий контроль Закону України «Про запобігання корупції» в частині подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування

До 1 квітня

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

9.

На офіційному веб-сайті районної ради забезпечити наповнення рубрики «Запобігання та протидія корупції» відповідними законодавчими, нормативно-правовими та іншими документами зазначеної тематики

Протягом року

Загальний відділ та відділ організаційно-правового забезпечення виконавчого апарату районної ради

10.

При проведенні щорічної оцінки та атестації посадових осіб виконавчого апарату районної ради ураховувати дотримання ними антикорупційного законодавства

Протягом року

Голова районної ради, заступник голови районної ради, керуючий справами виконавчого апарату районної ради


 

Про внесення змін до Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в Решетилівській районній раді

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України № 295 від 17.07.2014 року, № 265 від 29.04.2015 року,  № 301 від 14.05.2015 року, № 465 від 22.07.2016 року, № 477 від 27.07.2016 року, № 839 від 16.11.2016 року:

1. Внести зміни до Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в Решетилівській районній раді, затвердженим розпорядженням голови районної ради від 08.01.2014 № 1, а саме:

1.1. У пункті 2 слова “Законі України “Про засади запобігання і протидії корупції” замінити словами “Законі України “Про запобігання корупції”;

1.2. У підпункті 4:

-  підпункт 5 виключити,

- підпункт 6 вважати підпунктом 5.

- доповнити підпунктом 6 такого змісту: “6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.”;

1.3. У пункті 5:

- підпункт 4 викласти у такій редакції:

„4) надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування“;

-         підпункт 5 виключити,

-       у підпункті 6 після слів „вчинення корупційних” доповнити словами „або пов’язаних з корупцією”, а слова „а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру,” виключити;

1.4. У підпункті 1 пункту 7 слова „ ,а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру” виключити;

1.5. В абзаці першому пункту 8:

- після слів „уповноважена особа” доповнити словами „проводить або”

- слова „правопорушення або” замінити словами „або пов’язаного з корупцією правопорушення чи”;

1.6. Підпункт 1 пункту 9 після слова “корупційних” доповнити словами “або пов’язаних з корупцією”.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної ради                                                          С.В.Колотій

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в Решетилівській районній раді

 ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

08.01.2014 № 1

ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції
в Решетилівській районній раді

1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Решетилівській районній раді (далі - уповноважена особа) визначається у порядку, визначеному законодавством за розпорядженням голови районної ради.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції"

3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

Уповноважена особа підзвітна голові районної ради.

Детальніше

Дополнительная информация