Про внесення змін до Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в Решетилівській районній раді

  • Печать

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України № 295 від 17.07.2014 року, № 265 від 29.04.2015 року,  № 301 від 14.05.2015 року, № 465 від 22.07.2016 року, № 477 від 27.07.2016 року, № 839 від 16.11.2016 року:

1. Внести зміни до Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в Решетилівській районній раді, затвердженим розпорядженням голови районної ради від 08.01.2014 № 1, а саме:

1.1. У пункті 2 слова “Законі України “Про засади запобігання і протидії корупції” замінити словами “Законі України “Про запобігання корупції”;

1.2. У підпункті 4:

-  підпункт 5 виключити,

- підпункт 6 вважати підпунктом 5.

- доповнити підпунктом 6 такого змісту: “6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.”;

1.3. У пункті 5:

- підпункт 4 викласти у такій редакції:

„4) надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування“;

-         підпункт 5 виключити,

-       у підпункті 6 після слів „вчинення корупційних” доповнити словами „або пов’язаних з корупцією”, а слова „а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру,” виключити;

1.4. У підпункті 1 пункту 7 слова „ ,а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру” виключити;

1.5. В абзаці першому пункту 8:

- після слів „уповноважена особа” доповнити словами „проводить або”

- слова „правопорушення або” замінити словами „або пов’язаного з корупцією правопорушення чи”;

1.6. Підпункт 1 пункту 9 після слова “корупційних” доповнити словами “або пов’язаних з корупцією”.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної ради                                                          С.В.Колотій