Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в Решетилівській районній раді

 ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

08.01.2014 № 1

ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції
в Решетилівській районній раді

1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Решетилівській районній раді (далі - уповноважена особа) визначається у порядку, визначеному законодавством за розпорядженням голови районної ради.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції"

3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

Уповноважена особа підзвітна голові районної ради.

 

4. Основними завданнями уповноваженої особи є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;

6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2) надає підприємствам, установам та організаціям, що перебувають у спільній власності територіальних громад району, роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності депутатів районної ради, посадових осіб виконавчого апарату районної ради, службових осіб підприємств, установ та організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад району,  вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків;

4) надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;

5) у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;

6) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень депутатами районної ради, посадовими особами виконавчого апарату районної ради, службовими особами підприємств, установ та організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад району,  а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти голову районної ради, керівника підприємства, установи та організації, що перебувають у спільній власності територіальних громад району, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

7) веде облік депутатів районної ради, посадових осіб виконавчого апарату районної ради, працівників підприємств, установ та організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад району, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

8) взаємодіє з підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

9) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності депутатів районної ради, посадових осіб виконавчого апарату районної ради, службових осіб підприємств, установ та організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад району, до вчинення корупційних правопорушень.

6. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень забороняється.

7. Уповноважена особа має право:

1) отримувати від депутатів районної ради, посадових осіб виконавчого апарату районної ради, службових осіб підприємств, установ та організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад району, усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

2) ініціювати перед головою районної ради питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань.

8. Уповноважена особа бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) у виконавчому апараті  районної ради,  на підприємствах, установах та організаціях, що перебувають у спільній власності територіальних громад району,  з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Уповноважена особа під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій районної ради, підприємств, установ та організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад району, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

9. Уповноважена особа може залучатися до проведення:

1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються районною радою, головою районної ради, керівниками підприємств, установ та організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад району, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

2) внутрішнього аудиту районної ради, підприємств, установ та організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад району, в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Дополнительная информация